Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ πάγιου κεφαλαίου και κεφαλαίου κίνησης

Η πρωταρχική λειτουργία του οικονομικού διευθυντή είναι η διασφάλιση της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης, η εκπλήρωση διαφορετικών σκοπών, όπως η αρχική προώθηση, το πάγιο κεφάλαιο και το κεφάλαιο κίνησης. Το σταθερό κεφάλαιο αναφέρεται στο κεφάλαιο, το οποίο επενδύεται στην αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού για επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, το κεφάλαιο κίνησης αντιπροσωπεύει το χρηματικό ποσό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Απαιτείται η υποστήριξη της ορθής λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το σταθερό κεφάλαιο και το κεφάλαιο κίνησης είναι οι δύο τύποι κεφαλαίων που διαφέρουν κυρίως λόγω της χρήσης τους στην επιχείρηση, δηλαδή εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, θεωρούνται ως πάγιο κεφάλαιο, ενώ αν εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, καλείται κεφάλαιο κίνησης.

Λαμβάνοντας μια ματιά, σε αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ του παγίου κεφαλαίου και του κεφαλαίου κίνησης, λεπτομερώς.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΣταθερό κεφάλαιοΚεφάλαιο κίνησης
ΕννοιαΤο πάγιο κεφάλαιο αναφέρεται στην επένδυση της επιχείρησης σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.Ως κεφάλαιο κίνησης νοείται το κεφάλαιο που επενδύεται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
ΠεριλαμβάνειΑνθεκτικά αγαθά των οποίων η ωφέλιμη ζωή υπερβαίνει τη μία λογιστική περίοδο.Βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
ΡευστότηταΣυγκριτικά μη ρευστό.Υγρό.
ΧρησιμοποιείΧρησιμοποιείται για την αγορά μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για επιχειρήσεις.Χρησιμοποιείται για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.
ΕξυπηρετείΣτρατηγικοί στόχοιΕπιχειρησιακοί στόχοι

Ορισμός του πάγιου κεφαλαίου

Το πάγιο κεφάλαιο αναφέρεται στην επένδυση κεφαλαίου που πραγματοποιείται στα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Είναι μια υποχρεωτική απαίτηση μιας επιχείρησης κατά την αρχική της φάση, δηλαδή να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή να διεξάγει την υφιστάμενη επιχείρηση. Είναι εκείνο το μέρος του συνολικού κεφαλαίου, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή, αλλά διατηρείται σε επιχείρηση για περισσότερες από μία λογιστικές χρήσεις. Η φύση της είναι σχεδόν μόνιμη και υπάρχει υπό μορφή υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η ανάγκη πάγιου κεφαλαίου σε οποιαδήποτε επιχείρηση εξαρτάται από τη φύση της, δηλαδή από κατασκευαστικές οντότητες, σιδηροδρόμους, τηλεπικοινωνίες, εταιρείες υποδομών απαιτεί υψηλό πάγιο κεφάλαιο σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που ασκούν χονδρική και λιανική επιχείρηση. Χρησιμοποιείται για την προώθηση των επιχειρήσεων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και ούτω καθεξής.

Καθώς το πάγιο κεφάλαιο επενδύεται στην αγορά μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, όπως εγκαταστάσεων & μηχανημάτων, γηπέδων & κτιρίων, επίπλων & εξαρτημάτων, οχημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υπεραξίας, εμπορικού σήματος, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. Της εταιρείας. μείωση της αξίας τους με την πάροδο του χρόνου.

Ορισμός του κεφαλαίου κίνησης

Το κεφάλαιο κίνησης είναι το βαρόμετρο που μετρά την οικονομική ευρωστία και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα της εταιρείας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπου τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά μέσα σε ένα έτος, όπως αποθέματα, οφειλέτες, μετρητά κλπ. Ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που καθίστανται πληρωτέες εντός ενός ετησίως, δηλαδή πιστωτές, φορολογικές προβλέψεις, βραχυπρόθεσμα δάνεια, τραπεζικές υπεραναλήψεις κ.λπ.

Το κεφάλαιο κίνησης χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Καθορίζει τη βραχυπρόθεσμη θέση φερεγγυότητας της εταιρείας. Μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής:

 • Με βάση το χρόνο:
  • Μεικτό κεφάλαιο κίνησης : Επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης.
  • Καθαρό κεφάλαιο κίνησης: Αφαίρεση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από κυκλοφορούν ενεργητικό.
 • Με βάση την έννοια:
  • Μόνιμο κεφάλαιο κίνησης : Αντιπροσωπεύει το σκληρό επιχειρησιακό κεφάλαιο, δηλαδή τις ελάχιστες επενδύσεις που απαιτούνται για το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης.
  • Προσωρινό κεφάλαιο κίνησης : Είναι το κυμαινόμενο κεφάλαιο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζεται η επιχείρηση πέραν του μόνιμου ή σταθερού κεφαλαίου κίνησης.

Βασικές διαφορές μεταξύ σταθερού κεφαλαίου και κεφαλαίου κίνησης

Η διαφορά μεταξύ του παγίου κεφαλαίου και του κεφαλαίου κίνησης μπορεί να αντληθεί με σαφήνεια για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Το πάγιο κεφάλαιο ορίζεται ως το μέρος του συνολικού κεφαλαίου της επιχείρησης που επενδύεται σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Το κεφάλαιο κίνησης αναφέρεται στο κεφάλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται για καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 2. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τα διαρκή αγαθά, τα οποία θα παραμείνουν στην επιχείρηση για περισσότερες από μία λογιστικές περιόδους. Από την άλλη πλευρά, το κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της επιχείρησης.
 3. Το σταθερό κεφάλαιο είναι σχετικά μη ρευστό, επειδή δεν μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μετρητά. Σε αντίθεση με τις επενδύσεις κεφαλαίου κίνησης που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά.
 4. Το σταθερό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την αγορά μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για επιχειρήσεις, ενώ το κεφάλαιο κίνησης χρησιμοποιείται για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.
 5. Το σταθερό κεφάλαιο εξυπηρετεί στρατηγικούς στόχους της οντότητας που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια. Σε αντίθεση με το κεφάλαιο κίνησης, το οποίο εξυπηρετεί

συμπέρασμα

Το κεφάλαιο είναι η βασική απαίτηση των επιχειρηματικών οντοτήτων για επιχειρηματική δραστηριότητα. Αφού εξετάσουμε τα παραπάνω σημεία, είναι απολύτως σαφές ότι το πάγιο κεφάλαιο και το κεφάλαιο κίνησης, γνωστά ως συνολικό κεφάλαιο. Δεν έχουν αντιφατικό χαρακτήρα, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται με την έννοια ότι απαιτείται κεφάλαιο κίνησης για τη χρησιμοποίηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, δηλαδή δεν υπάρχει χρήση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων εάν η πρώτη ύλη δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή. Έτσι, το κεφάλαιο κίνησης εξασφαλίζει την κερδοφόρα χρήση των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

Top