Συνιστάται, 2024

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ του Ισολογισμού μιας Εταιρείας και μιας Τράπεζας

Ο ισολογισμός ή ονομάζεται διαφορετικά ως δήλωση θέσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δημοσιονομικού δελτίου που παρουσιάζει την κατάσταση των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας, από την άποψη της ιδιοκτησίας της επιχείρησης και των οφειλών της έναντι των εξωτερικών μερών και των ιδιοκτητών, συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο ισολογισμός ενός εμπορικού ενδιαφέροντος και ενός τραπεζικού ενδιαφέροντος προετοιμάζονται διαφορετικά, διότι η πράξη που ρυθμίζει τα δύο είναι διαφορετική.

Έτσι, υπάρχουν διαφορετικές μορφές που έχουν δοθεί εκ των προτέρων για την κατάρτιση του Ισολογισμού μιας εταιρείας και της Τράπεζας. Επιπλέον, τα δύο αυτά στοιχεία διαφέρουν επίσης ως προς τις απαιτήσεις. Όταν κάποιος εργάζεται στον Ισολογισμό, πρέπει να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του Ισολογισμού της Εταιρείας και του Ισολογισμού της Τράπεζας.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΙσολογισμός ΕταιρείαςΙσολογισμός Τραπεζών
Βάση προετοιμασίαςΟ Ισολογισμός καταρτίζεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα VI του Ινδικού Νόμου περί Εταιρειών, 2013.Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σύμφωνα με τον νόμο για τον τραπεζικό νόμο της Ινδίας, 1949.
Σημαντικό ΈγγραφοΣημειώσεις στο λογαριασμόΠρόγραμμα

Ορισμός του Ισολογισμού της Εταιρείας

Ο ισολογισμός είναι μια δήλωση που παρουσιάζει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία και τις υποχρεώσεις που οφείλονται στην εταιρεία, μαζί με την καθαρή θέση της στο τέλος του οικονομικού έτους. Τώρα αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι πώς είναι έτοιμο και ποια στοιχεία εμφανίζονται σε αυτό;

Ο ισολογισμός καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI του νόμου για τις ινδικές εταιρείες του 1956, στο οποίο προετοιμάζονται οι σημειώσεις για τους λογαριασμούς για σαφή κατανόηση. Διαιρείται σε δύο κεφάλαια, (1) Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις και (2) Περιουσιακά στοιχεία των οποίων το συνολικό ποσό πρέπει να είναι το ίδιο. Δίνεται παρακάτω ένας υποθετικός Ισολογισμός της XYZ Ltd στις 31 Μαρτίου 2014.

 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Τα κεφάλαια που αντλεί η εταιρεία από την έκδοση μετοχών, σε αντάλλαγμα για μετρητά ή είδος.
 • Αποθεματικά και πλεόνασμα - Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, ένα μέρος του κέρδους μεταφέρεται στα αποθεματικά για απρόβλεπτες μελλοντικές δαπάνες ή ζημίες που είναι γνωστές ως αποθεματικά. Το υπόλοιπο παρέμεινε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν όλες οι πιστώσεις και οι προσαρμογές είναι γνωστές ως πλεόνασμα.
 • Μακροπρόθεσμα Δάνεια - Δάνεια ή Δάνεια που λαμβάνονται από την εταιρεία και πρόκειται να καταβληθούν μετά από ένα έτος ή δώδεκα μήνες είναι γνωστά ως μακροπρόθεσμα δάνεια. Για παράδειγμα, Χρεόγραφα, Δάνεια.
 • Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - Φορολογική υποχρέωση της εταιρείας για την τρέχουσα λογιστική χρήση.
 • Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πληρωτέες μετά από ένα έτος, όπως το ταμείο προνοίας των εργαζομένων, το ταμείο αποζημιώσεων εργαζομένων κ.λπ.
 • Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη - Η χρηματοοικονομική υποχρέωση της εταιρείας, πληρωτέα μετά από ένα έτος, η οποία προκύπτει από ένα παρελθόν γεγονός.
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια - Δάνεια της εταιρείας, πληρωτέα εντός ενός έτους.
 • Εμπορική πληρωτέα - Πιστωτές και λογαριασμοί πληρωτέοι μαζί γνωστοί ως πληρωτέοι συναλλαγές.
 • Ενσώματες ακινητοποιήσεις - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να φανούν ή να αγγίζονται. Για παράδειγμα - Μηχανήματα, Έπιπλα, Οικόπεδα & Κτίρια, κλπ.
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Τα μη φυσικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν ούτε να παρατηρηθούν ούτε να αγγιχθούν, είναι γνωστά ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα - Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα κ.λπ.
 • Μη - τρέχουσα επένδυση - Η επένδυση της οποίας η αξία θα πραγματοποιηθεί μετά από συγκεκριμένη περίοδο (περισσότερο από ένα έτος).
 • Μακροπρόθεσμα δάνεια και προκαταβολές - Τα δάνεια και οι προκαταβολές δίνονται ως χρέος από την εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Εμπορικές Απαιτήσεις - Εισπρακτέοι Χρεωστικοί Λογαριασμοί είναι γνωστοί ως εμπορικές απαιτήσεις.
 • Ταμειακά και ταμειακά ισοδύναμα - Τα πραγματικά μετρητά στην επιχείρηση είναι γνωστά ως μετρητά που ονομάζονται επίσης έτοιμα χρήματα. Τα ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων είναι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε μετρητά όπως εμπορικό χαρτί και εμπορεύσιμοι τίτλοι
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια και προκαταβολές - Δάνεια και προκαταβολές που δίδονται ως χρέος από την εταιρεία για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ορισμός του Ισολογισμού Τραπεζών

Ο Ισολογισμός μιας Τράπεζας αντικατοπτρίζει την οικονομική της υγεία. Οι υποχρεώσεις δείχνουν τις πηγές των αντληθέντων κεφαλαίων, οι λογαριασμοί περιουσιακών στοιχείων για τις αιτήσεις των κεφαλαίων και η καθαρή αξία είναι το κεφάλαιο του ιδιοκτήτη σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, συνήθως στο τέλος του οικονομικού έτους.

Τώρα, ας μιλήσουμε για το τι νέο υπάρχει στον Ισολογισμό της Τράπεζας. Όλοι γνωρίζουμε τον απλό και βασικό ορισμό του Ισολογισμού, εδώ πρόκειται να συζητήσουμε πώς προετοιμάζεται και ποια είναι τα κυριότερα σημεία που εμφανίζονται σε αυτό.

Ο Ισολογισμός μιας τράπεζας καταρτίζεται σύμφωνα με τον Νόμο περί Τραπεζικής Ρύθμισης, του 1949, στον οποίο τα Προγράμματα προετοιμάζονται για την σαφή κατανόησή του. Διαιρείται κυρίως σε δύο μεγάλες κεφαλές (1) Κεφάλαιο και Υποχρεώσεις (2) Περιουσιακά στοιχεία των οποίων το ποσό πρέπει να είναι ίδιο. Παρακάτω είναι ένας φανταστικός ισολογισμός που δίνεται στην ABC Bank στις 31 Μαρτίου 2014.

 • Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου - Το κεφάλαιο της εταιρείας υπό μορφή μετοχών είναι γνωστό ως μετοχικό κεφάλαιο. Περιλαμβάνει τόσο μετοχικό κεφάλαιο όσο και προνομιούχο κεφάλαιο.
 • Αποθεματικά - Ένα ποσοστό του κέρδους μεταφέρεται στα αποθεματικά κάθε χρόνο, προκειμένου να καλυφθούν τα μελλοντικά απρόβλεπτα.
 • Καταθέσεις - Ποσό που καταθέτουν οι πελάτες στην τράπεζα, όπως η εξοικονόμηση καταθέσεων, οι πάγιες καταθέσεις, η επαναλαμβανόμενη κατάθεση.
 • Δανειοδοτήσεις - Ποσό δανεισμένο από την τράπεζα από οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Λοιπές Υποχρεώσεις και Προβλέψεις - Χρηματοοικονομική υποχρέωση που πρέπει να εκκαθαριστεί από την τράπεζα.
 • Μετρητά και Υπόλοιπο με την RBI - Ποσό χρημάτων που διατηρείται με την Τράπεζα της Ινδίας.
 • Ισορροπία με την τράπεζα, τα χρήματα κατά την κλήση και σύντομη ειδοποίηση - Ταμεία που διατηρούνται με οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα, τα οποία είναι για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Επενδύσεις - Τα χρήματα που επενδύει η τράπεζα ως επένδυση εντός και εκτός της Ινδίας.
 • Προκαταβολές - Χορηγηθέντα δάνεια με τη μορφή δανείου, όπως πίστωση μετρητών, προεξοφλημένο λογαριασμό και υπερανάληψη.
 • Ακαθάριστο μπλοκ - Πρόκειται για το μεικτό τεμάχιο του παγίου στοιχείου, από το οποίο αφαιρείται η σωρευμένη απόσβεση στο αμοιβαίο κεφάλαιο του περιουσιακού στοιχείου.
 • Άλλο Περιουσιακό στοιχείο - Περιλαμβάνει το δεδουλευμένο εισόδημα, τον προκαταβληθέντα φόρο και διάφορα έσοδα.

Βασικές διαφορές μεταξύ Ισολογισμού Εταιρειών και Ισολογισμού Τραπεζών

Τα σημαντικά σημεία διαφοράς μεταξύ του ισολογισμού της εταιρείας και του ισολογισμού της τράπεζας εξετάζονται ως εξής:

 1. Ο Ισολογισμός μιας Εταιρείας καταρτίζεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα VI του Νόμου περί Ινδικών Επιχειρήσεων του 2013. Ο Ισολογισμός μιας Τράπεζας καταρτίζεται σύμφωνα με τον Ινδικό Νόμο περί Τραπεζικής Ρύθμισης του 1949.
 2. Σημειώσεις επί του Λογαριασμού γίνονται στον Ισολογισμό της Εταιρείας. Αντίστροφα, τα Πρότυπα γίνονται στον Ισολογισμό της Τράπεζας.

συμπέρασμα

Ο ισολογισμός μιας εταιρείας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την οικονομική ανάλυση οποιασδήποτε ανησυχίας. Δείχνει την οικονομική κατάσταση οποιασδήποτε εταιρείας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα και τις επιδόσεις τους. Εκτός αυτού, η σύγκριση μπορεί επίσης να γίνει στην προηγούμενη και την παρούσα απόδοση της οντότητας.

Top