Συνιστάται, 2024

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ επιχειρηματικού κινδύνου και χρηματοοικονομικού κινδύνου

Ο κίνδυνος μπορεί να νοηθεί ως η πιθανότητα απώλειας ή κινδύνου. Το τμήμα οικονομικών μιας επιχείρησης προσπαθεί να προετοιμάσει μια τέτοια κεφαλαιακή διάρθρωση που προσελκύει τον κίνδυνο και το κόστος, καθώς και ο υφιστάμενος έλεγχος διαχείρισης, αραιώνεται στο ελάχιστο επίπεδο. Υπάρχουν δύο είδη κινδύνου, ανάλογα με την αρχή του κινδύνου, δηλαδή τον επιχειρηματικό κίνδυνο και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ο πρώτος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της οντότητας, ενώ ο τελευταίος είναι ο κίνδυνος που οφείλεται στη χρήση χρεωστικών κεφαλαίων.

Ο κίνδυνος είναι εγγενής σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη φύση και τη δομή της. Αν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει κέρδος και έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο περισσότερες θα είναι οι πιθανότητες να υπάρξουν υψηλές αποδόσεις. Ενώ ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι αναπόφευκτος, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί από τη φύση του. Σε αυτό το άρθρο, καταρτίσαμε τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ επιχειρηματικού κινδύνου και οικονομικού κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΕπιχειρηματικός κίνδυνοςΧρηματοοικονομικός κίνδυνος
ΕννοιαΟ κίνδυνος ανεπαρκούς κέρδους για την κάλυψη των εξόδων είναι γνωστός ως επιχειρηματικός κίνδυνος.Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση της χρηματοδότησης του χρέους στην κεφαλαιακή διάρθρωση.
ΕκτίμησηΗ μεταβλητότητα είναι το EBITΑξιοποίηση του πολλαπλασιαστή και του δείκτη χρέους προς στοιχεία ενεργητικού.
Συνδεδεμένη μεΟικονομικό περιβάλλονΧρήση του χρέους κεφαλαίου
ΣμικροποίησηΟ κίνδυνος δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί.Αν η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί χρεόγραφα, δεν υπάρχει κίνδυνος.
ΤύποιΚίνδυνος συμμόρφωσης, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος φήμης, χρηματοοικονομικός κίνδυνος, στρατηγικός κίνδυνος κλπ.Πιστωτικός κίνδυνος, Κίνδυνος αγοράς, Κίνδυνος ρευστότητας, συναλλαγματικός κίνδυνος κλπ.
Δημοσιεύθηκε απόΔιαφορά στα καθαρά έσοδα εκμετάλλευσης και στις καθαρές ταμειακές ροές.Διαφορά στην επιστροφή των μετόχων.

Ορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα να κερδίσετε ένα συγκριτικά χαμηλό κέρδος ή ακόμα και να υποστείτε ζημιές εξαιτίας των αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς, τις απαιτήσεις των πελατών, τους κυβερνητικούς κανονισμούς και το οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Λόγω αυτού του κινδύνου, η επιχείρηση δεν θα παράγει αρκετά κέρδη για να καλύψει τα καθημερινά της έξοδα. Ο κίνδυνος είναι αναπόφευκτος.

Κάθε επιχειρηματική οργάνωση λειτουργεί σε ένα οικονομικό περιβάλλον. Το οικονομικό περιβάλλον περιλαμβάνει τόσο μικροοικονομικό όσο και μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι αλλαγές στους παράγοντες των δύο περιβαλλόντων επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση και δημιουργείται ο κίνδυνος. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες αλλάζουν τις προτιμήσεις και τις προτιμήσεις των πελατών, τον πληθωρισμό, την αλλαγή των πολιτικών της κυβέρνησης, τις φυσικές καταστροφές, τις απεργίες κλπ. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες:

 • Κίνδυνος συμμόρφωσης : Ο κίνδυνος που προκύπτει από τη μεταβολή των κυβερνητικών νόμων.
 • Επιχειρησιακός Κίνδυνος : Ο κίνδυνος που οφείλεται στην αποσύνθεση της μηχανής, η αποτυχία της διαδικασίας, οι αποκλεισμοί από τους εργαζομένους κλπ.
 • Κίνδυνος φήμης : Ο κίνδυνος που προκύπτει από τυχόν παραπλανητική διαφήμιση, αγωγή, κριτική για κακά προϊόντα ή υπηρεσίες κλπ.
 • Χρηματοοικονομικός κίνδυνος : Ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση του δανειακού κεφαλαίου.
 • Στρατηγικός κίνδυνος : Κάθε επιχειρηματική οργάνωση εργάζεται για μια στρατηγική, αλλά λόγω της αποτυχίας της στρατηγικής προκύπτει ο κίνδυνος.

Ορισμός του χρηματοοικονομικού κινδύνου

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα που προκύπτει από τη χρήση της χρηματοδότησης του χρέους στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας μπορεί να αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο ή προνομιούχο κεφάλαιο ή δανειακό κεφάλαιο ή τον συνδυασμό οποιουδήποτε. Η επιχείρηση, της οποίας η κεφαλαιακή διάρθρωση περιέχει τη χρηματοδότηση του χρέους, είναι γνωστή ως Levered επιχειρήσεις, ενώ οι μη κατεργασμένες επιχειρήσεις είναι οι εταιρείες των οποίων η κεφαλαιακή διάρθρωση δεν είναι χρέος.

Τώρα, μπορείτε να αναρωτηθείτε ότι το κεφάλαιο του χρέους είναι μία από τις φθηνότερες πηγές κεφαλαίων, τότε πώς θα γίνει κίνδυνος για τους μετόχους; Επειδή κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης της εταιρείας οι δανειστές έχουν προτεραιότητα έναντι των μετόχων και θα εξοφληθούν πρώτα. Με τον τρόπο αυτό, ανακύπτει ο κίνδυνος η εταιρεία να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις των μετόχων λόγω χρηματοδότησης του χρέους. Επιπλέον, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος δεν καταλήγει εδώ, καθώς πρόκειται για μια πληθώρα κινδύνων που δίδονται ως εξής:

 • Κίνδυνος αγοράς : Κίνδυνος που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Κίνδυνος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας : Ο κίνδυνος που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
 • Πιστωτικός κίνδυνος : Ο κίνδυνος που αναδύεται εξαιτίας της μη πληρωμής του χρέους από τον οφειλέτη.
 • Κίνδυνος ρευστότητας : Ο κίνδυνος που προέρχεται από ένα χρηματοπιστωτικό μέσο δεν διαπραγματεύεται γρήγορα στην αγορά.

Βασικές διαφορές μεταξύ επιχειρηματικού κινδύνου και χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι ακόλουθες είναι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ επιχειρηματικού κινδύνου και οικονομικού κινδύνου:

 1. Η αβεβαιότητα που προκαλείται λόγω ανεπαρκών κερδών στην επιχείρηση, λόγω της οποίας η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα έξοδα εγκαίρως, είναι γνωστή ως επιχειρηματικός κίνδυνος. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση των δανειακών κεφαλαίων από την οικονομική οντότητα.
 2. Ο Επιχειρηματικός Κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί από τις διακυμάνσεις του Κέρδους Προ Φόρων και Φόρων. Από την άλλη πλευρά, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να ελεγχθεί με τη βοήθεια του πολλαπλασιαστή μόχλευσης και του δείκτη χρέους προς περιουσιακά στοιχεία.
 3. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος συνδέεται με το οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Αντιστρόφως, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση της χρηματοδότησης του χρέους.
 4. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος δεν μπορεί να μειωθεί, ενώ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί αν δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου το χρέος.
 5. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος μπορεί να γνωστοποιηθεί με τη διαφορά στα καθαρά λειτουργικά έσοδα και τις καθαρές ταμειακές ροές. Σε αντίθεση με τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να αποκαλυφθεί από τη διαφορά στην απόδοση των μετοχικών μετόχων.

συμπέρασμα

Ο κίνδυνος και η επιστροφή είναι στενά αλληλένδετοι καθώς έχετε ακούσει πολλές φορές ότι αν δεν αναλάβετε τον κίνδυνο, δεν θα έχετε κανένα κέρδος. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι ένας συγκριτικά μεγαλύτερος όρος από τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. ακόμη και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να αγνοηθεί, αλλά ο Επιχειρηματικός Κίνδυνος δεν μπορεί να αποφευχθεί. Το πρώτο αντανακλά εύκολα στο EBIT, ενώ το τελευταίο μπορεί να αποτυπωθεί σε EPS της εταιρείας.

Top