Συνιστάται, 2021

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ της γραφής και της γραμμής εγγραφής

Μέθοδος εγγραφής
Η μέθοδος γραφής βρίσκεται μέσα στην κλάση "Κονσόλα" που βρίσκεται μέσα στο χώρο ονομάτων του Συστήματος. Η κλάση Console παρέχει βασική υποστήριξη για εφαρμογές που διαβάζουν και γράφουν χαρακτήρες από και προς την κονσόλα. Η μέθοδος write () εξάγει μία ή περισσότερες τιμές στην οθόνη χωρίς νέο χαρακτήρα γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επόμενη έξοδος θα εκτυπωθεί στην ίδια γραμμή.

Παράδειγμα γραφής () στο C #

Console.Write ("Αυτοκίνητο"); Console.Write (""); Console.Write ("Διαύλου"); Console.Write (""); Console.Write ("Φορτηγό");
1 2 3 4 5Κονσόλα. Γράψτε ("Αυτοκίνητο")? Κονσόλα. Γράψτε (""); Κονσόλα. Εγγραφή ("Bus"). Κονσόλα. Γράψτε (""); Κονσόλα. Γράψτε ("Φορτηγό")?

Παραγωγή:
Αυτοκίνητο λεωφορείο

Μέθοδος WriteLine
Η μέθοδος WriteLine επίσης βρίσκεται μέσα στην κλάση 'Κονσόλα' του χώρου ονομάτων του συστήματος. Η μέθοδος WriteLine εκτυπώνει ένα ή περισσότερα αντικείμενα σε μία γραμμή με νέο χαρακτήρα γραμμής που έχει εισαχθεί στο τέλος. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επόμενη έξοδος θα εκτυπωθεί σε μια νέα γραμμή.

Παράδειγμα γραμμής WriteLine () στο C #

Console.WriteLine ("Αυτοκίνητο"); Console.WriteLine ("Διαύλου"); Console.WriteLine ("Φορτηγό");
1 2 3Κονσόλα. WriteLine ("Αυτοκίνητο"); Κονσόλα. Γραμμή WriteLine ("Λεωφορείο"); Κονσόλα. WriteLine ("φορτηγό");

Παραγωγή:
Αυτοκίνητο
Λεωφορείο
Φορτηγό

Διαφορά μεταξύ της γραφής και της γραμμής εγγραφής
Η μέθοδος γραφής χρησιμοποιείται για την εκτύπωση ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων σε μία γραμμή χωρίς να εισαχθεί ένας νέος χαρακτήρας γραμμής στο τέλος. Η μέθοδος WriteLine εισάγει έναν νέο χαρακτήρα γραμμής μετά την εκτύπωση της εξόδου. Στη μέθοδο εγγραφής, ο δρομέας παραμένει στην ίδια γραμμή, ενώ στη γραμμή WriteLine μεταβαίνει στο επόμενο.

Top