Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ του λειτουργικού μοχλού και της χρηματοοικονομικής μόχλευσης

Σε γενικές γραμμές, η μόχλευση σημαίνει ότι επηρεάζει μια μεταβλητή έναντι άλλης. Στην οικονομική διαχείριση, η μόχλευση δεν είναι πολύ διαφορετική, σημαίνει αλλαγή σε ένα στοιχείο, οδηγεί σε αλλαγή στο κέρδος. Αυτό συνεπάγεται ότι, κάνοντας χρήση αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή πηγής κεφαλαίων, όπως τα χρεόγραφα για τα οποία η εταιρεία πρέπει να πληρώσει το πάγιο κόστος ή τα χρηματοοικονομικά έξοδα, για να αποκτήσει μεγαλύτερη απόδοση. Υπάρχουν τρία μέτρα μόχλευσης, δηλαδή λειτουργική μόχλευση, χρηματοοικονομική μόχλευση και συνδυασμένη μόχλευση. Η λειτουργική μόχλευση μετρά την επίδραση του σταθερού κόστους ενώ η χρηματοοικονομική μόχλευση αξιολογεί την επίδραση των εξόδων τόκων.

Η συνδυασμένη μόχλευση είναι ο συνδυασμός των δύο μοχλών. Ενώ η λειτουργική μόχλευση οριοθετεί την επίδραση της αλλαγής των πωλήσεων στα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας, η χρηματοοικονομική μόχλευση αντανακλά τη μεταβολή του EBIT σε επίπεδο EPS. Ελέγξτε το παρακάτω άρθρο για να κατανοήσετε τη διαφορά ανάμεσα στη λειτουργική μόχλευση και τη χρηματοοικονομική μόχλευση.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΛειτουργικό πλεονέκτημαΧρηματοοικονομική μόχλευση
ΕννοιαΗ χρήση αυτών των στοιχείων ενεργητικού στις δραστηριότητες της εταιρείας για τις οποίες πρέπει να καταβάλει πάγια έξοδα είναι γνωστή ως Λειτουργική μόχλευση.Η χρησιμοποίηση του χρέους στην κεφαλαιακή διάρθρωση μιας εταιρείας για την οποία πρέπει να πληρώσει τα έξοδα τόκων είναι γνωστή ως χρηματοοικονομική μόχλευση.
ΜέτραΕπίδραση των σταθερών λειτουργικών εξόδων.Επίδραση των εξόδων τόκων
ΣχετικάΠωλήσεις και EBITEBIT και EPS
Διαπιστώθηκε απόΔομή κόστους της εταιρείαςΔιάρθρωση κεφαλαίου της εταιρείας
ΠροτιμότεροςΧαμηλόςΥψηλή, μόνο όταν το ROCE είναι υψηλότερο
ΤύποςDOL = Συνεισφορά / EBITDFL = EBIT / EBT
ΚίνδυνοςΠροκαλεί επιχειρηματικό κίνδυνο.Προκαλεί οικονομικό κίνδυνο.

Ορισμός της λειτουργικής μόχλευσης

Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί στοιχεία ενεργητικού που φέρουν σταθερό κόστος, στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, προκειμένου να κερδίσει περισσότερα έσοδα για να καλύψει το συνολικό κόστος της, είναι γνωστή ως Λειτουργική μόχλευση. Ο βαθμός λειτουργικής μόχλευσης (DOL) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επίδρασης στην απόδοση κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) λόγω της μεταβολής των πωλήσεων.

Η επιχείρηση, η οποία απασχολεί υψηλό σταθερό κόστος και το χαμηλό μεταβλητό κόστος, θεωρείται υψηλή λειτουργική μόχλευση, ενώ η εταιρεία που έχει χαμηλό πάγιο κόστος και το υψηλό μεταβλητό κόστος λέγεται ότι έχει μικρότερη λειτουργική μόχλευση. Βασίζεται πλήρως στο σταθερό κόστος. Έτσι, όσο υψηλότερο είναι το σταθερό κόστος της εταιρείας, τόσο υψηλότερο θα είναι το Point Break Even (BEP). Με αυτόν τον τρόπο, το περιθώριο ασφάλειας και κερδών της εταιρείας θα είναι χαμηλό, γεγονός που αντανακλά ότι ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι υψηλότερος. Ως εκ τούτου, προτιμάται η χαμηλή τιμή DOL επειδή οδηγεί σε χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο.

Για τον υπολογισμό του βαθμού λειτουργικού μοχλού (DOL) χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος :

Ορισμός της χρηματοοικονομικής μόχλευσης

Η χρησιμοποίηση τέτοιων πηγών κεφαλαίων που φέρουν σταθερά οικονομικά κόστη στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας για να κερδίσουν περισσότερη απόδοση της επένδυσης είναι γνωστή ως χρηματοοικονομική μόχλευση. Ο βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης (DFL) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επίδρασης στο κέρδος ανά μετοχή (EPS) λόγω της αλλαγής στα κέρδη εκμετάλλευσης επιχειρήσεων, δηλαδή στα κέρδη προ φόρων τόκων (EBIT).

Όταν μια εταιρεία χρησιμοποιεί κεφάλαια χρέους στην κεφαλαιακή της δομή που έχει σταθερά οικονομικά τέλη με τη μορφή τόκων, λέγεται ότι η επιχείρηση χρησιμοποίησε χρηματοοικονομική μόχλευση.

Το DFL βασίζεται σε τόκους και χρηματοοικονομικά τέλη, αν αυτές οι δαπάνες είναι υψηλότερες, το DFL θα είναι επίσης υψηλότερο, πράγμα που θα οδηγήσει τελικά στον οικονομικό κίνδυνο της εταιρείας. Αν η επιστροφή κεφαλαίου> επιστροφή χρέους, τότε η χρήση της χρηματοδότησης χρέους θα είναι δικαιολογημένη, διότι, στην περίπτωση αυτή, το DFL θα θεωρηθεί ευνοϊκό για την εταιρεία. Καθώς το ενδιαφέρον παραμένει σταθερό, μια μικρή αύξηση του EBIT της εταιρείας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των κερδών των μετόχων που καθορίζεται από την χρηματοοικονομική μόχλευση. Ως εκ τούτου, το υψηλό DFL είναι κατάλληλο.

Για τον υπολογισμό του βαθμού χρηματοοικονομικής μόχλευσης (DFL) χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος :

Βασικές διαφορές μεταξύ της λειτουργικής μόχλευσης και της χρηματοοικονομικής μόχλευσης

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ της μόχλευσης και της χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι οι εξής:

  1. Η απασχόληση πάγιων στοιχείων ενεργητικού στις δραστηριότητες της εταιρείας είναι γνωστή ως Λειτουργική μόχλευση. Η απασχόληση σταθερών χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων που φέρουν κεφάλαια στην κεφαλαιακή διάρθρωση μιας εταιρείας είναι γνωστή ως χρηματοοικονομική μόχλευση.
  2. Το λειτουργικό μόχóλο μετράει την επίδραση των σταθερών λειτουργικών εξóδων, ενώ η χρηματοοικονομική μόχλευση μετρά την επίδραση των δαπανών για τόκους.
  3. Η λειτουργική μόχλευση επηρεάζει τις πωλήσεις και το EBIT, αλλά η χρηματοοικονομική μόχλευση επηρεάζει το EBIT και το EPS.
  4. Η Λειτουργική μόχλευση προκύπτει λόγω της διάρθρωσης του κόστους της εταιρείας. Αντίστροφα, η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη χρηματοοικονομική μόχλευση.
  5. Η χαμηλή λειτουργική μόχλευση προτιμάται επειδή το υψηλότερο DOL θα προκαλέσει υψηλό BEP και χαμηλά κέρδη. Από την άλλη πλευρά, το High DFL είναι το καλύτερο, διότι μια μικρή αύξηση του EBIT θα προκαλέσει μεγαλύτερη αύξηση των κερδών των μετόχων, μόνο όταν το ROCE είναι μεγαλύτερο από το κόστος μετά το φόρο του χρέους.
  6. Η Λειτουργική μόχλευση δημιουργεί επιχειρηματικό κίνδυνο, ενώ η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι ο λόγος για τον οικονομικό κίνδυνο.

συμπέρασμα

Ενώ η απόδοση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η μόχλευση, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σχέσης κινδύνου-επιστροφής για εναλλακτικά σχέδια κεφαλαιακής διάρθρωσης. Αυξάνει τις μεταβολές στις χρηματοοικονομικές μεταβλητές όπως οι πωλήσεις, το κόστος, το EBIT, το EBT, το EPS κλπ. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το χρέος στην κεφαλαιακή τους δομή θεωρούνται Levered Firms, αλλά η εταιρεία χωρίς χρέη στην κεφαλαιακή της διάρθρωση είναι γνωστή ως Μη διαχωρισμένες επιχειρήσεις. Ο πολλαπλασιασμός των DOL και DFL θα κάνει το DCL, δηλαδή το βαθμό συνδυασμένης μόχλευσης.

Top