Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ λογιστικής κόστους και χρηματοοικονομικής λογιστικής

Η Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) αναφέρεται σε εκείνο τον κλάδο λογιστικής ο οποίος ασχολείται με το κόστος που προκύπτει από την παραγωγή μονάδων ενός οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, η οικονομική λογιστική αναφέρεται στη λογιστική που αφορά την καταγραφή οικονομικών στοιχείων ενός οργανισμού, προκειμένου να παρουσιάσει την ακριβή θέση της επιχείρησης.

Ο λογιστικός κόπος δημιουργεί πληροφορίες για να διατηρεί έλεγχο στις πράξεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους και της αποτελεσματικότητας της ανησυχίας. Αντιστρόφως, η οικονομική λογιστική καταγράφει τα οικονομικά αποτελέσματα, για τη λογιστική περίοδο και τη θέση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων την τελευταία ημέρα της περιόδου. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο επειδή είναι εξίσου σημαντικό για τους χρήστες. Αυτό το άρθρο σας παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ κοστολόγησης και οικονομικής λογιστικής σε μορφή πίνακα.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΛογιστική κόστουςΧρηματοοικονομική Λογιστική
ΕννοιαΗ Λογιστική Κόστους είναι ένα λογιστικό σύστημα, μέσω του οποίου ένας οργανισμός παρακολουθεί τις διάφορες δαπάνες που προκύπτουν από την επιχείρηση στις δραστηριότητες παραγωγής.Η οικονομική λογιστική είναι ένα λογιστικό σύστημα που συλλαμβάνει τα αρχεία οικονομικών πληροφοριών για την επιχείρηση για να δείξει τη σωστή οικονομική θέση της εταιρείας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Τύπος πληροφοριώνΚαταγράφει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το υλικό, την εργασία και τα γενικά έξοδα, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής.Καταγράφει τις πληροφορίες που έχουν νομισματικούς όρους.
Ποιο είδος κόστους χρησιμοποιείται για την εγγραφή;Τόσο ιστορικό όσο και προκαθορισμένο κόστοςΜόνο ιστορικό κόστος.
ΧρήστεςΟι πληροφορίες που παρέχονται από την κοστολόγηση χρησιμοποιούνται μόνο από την εσωτερική διεύθυνση του οργανισμού όπως οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι διευθυντές, οι εποπτικές αρχές κλπ.Οι χρήστες των πληροφοριών που παρέχονται από την οικονομική λογιστική είναι εσωτερικά και εξωτερικά μέρη όπως οι πιστωτές, οι μέτοχοι, οι πελάτες κ.λπ.
Αποτίμηση αποθεμάτωνΜε κόστοςΚόστος ή Net Realizable Value, όποια είναι μικρότερη.
ΕπιτακτικόςΌχι, εκτός από τις επιχειρήσεις παραγωγής είναι υποχρεωτική.Ναι για όλες τις επιχειρήσεις.
Ώρα αναφοράςΟι λεπτομέρειες που παρέχονται από την κοστολόγηση συχνά εκπονούνται και αναφέρονται στη διοίκηση.Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο τέλος της λογιστικής περιόδου, η οποία κανονικά είναι 1 έτος.
Ανάλυση κερδώνΓενικά, το κέρδος αναλύεται για ένα συγκεκριμένο προϊόν, εργασία, παρτίδα ή διαδικασία.Τα έσοδα, οι δαπάνες και τα κέρδη αναλύονται μαζί για μια συγκεκριμένη περίοδο ολόκληρης της οικονομικής οντότητας.
ΣκοπόςΜείωση και έλεγχος του κόστους.Πλήρης καταγραφή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
ΠρόβλεψηΗ πρόβλεψη είναι δυνατή μέσω τεχνικών κατάρτισης προϋπολογισμού.Η πρόβλεψη δεν είναι καθόλου εφικτή.

Ορισμός λογιστικής κόστους

Η Λογιστική Κόστους είναι το πεδίο λογιστικής που χρησιμοποιείται για την καταγραφή, τη συνοπτική παρουσίαση και την αναφορά των στοιχείων κόστους σε περιοδική βάση. Η κύρια λειτουργία του είναι να εξακριβώνει και να ελέγχει το κόστος. Βοηθά τους χρήστες των δεδομένων κόστους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό της τιμής πώλησης, τον έλεγχο του κόστους, την προβολή σχεδίων και ενεργειών, τη μέτρηση της αποδοτικότητας του εργατικού δυναμικού κλπ.

Η Λογιστική Κόστους προσθέτει στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής λογιστικής παρέχοντας σχετικές πληροφορίες που τελικά οδηγούν στη σωστή διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Παρακολουθεί το κόστος που προκύπτει σε κάθε επίπεδο παραγωγής, δηλ. Από την είσοδο του υλικού μέχρι την παραγόμενη παραγωγή, καταγράφεται κάθε κόστος. Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων λογιστικής κόστους:

  • Μη ολοκληρωμένο λογιστικό σύστημα : Το λογιστικό σύστημα στο οποίο διατηρείται ξεχωριστό σύνολο βιβλίων για πληροφορίες σχετικά με το κόστος.
  • Ολοκληρωμένο Λογιστικό Σύστημα : Το λογιστικό σύστημα στο οποίο διατηρούνται τα κόστη και τα οικονομικά στοιχεία σε ένα ενιαίο σύνολο βιβλίων.

Ορισμός της χρηματοοικονομικής λογιστικής

Η οικονομική λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής, ο οποίος τηρεί το πλήρες αρχείο όλων των νομισματικών συναλλαγών της οντότητας και τις αναφέρει στο τέλος της οικονομικής περιόδου σε κατάλληλες μορφές που αυξάνουν την αναγνωσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ των χρηστών της. Οι χρήστες των οικονομικών πληροφοριών είναι πολλοί, δηλαδή από την εσωτερική διοίκηση έως τα εξωτερικά μέρη.

Η σύνταξη του δημοσιονομικού δελτίου είναι ο κύριος στόχος της χρηματοοικονομικής λογιστικής κατά συγκεκριμένο τρόπο για μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο μιας οικονομικής οντότητας. Περιλαμβάνει τη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, τον Ισολογισμό και τη Δήλωση Ταμειακών Ροών που βοηθά στην ανίχνευση της απόδοσης, της κερδοφορίας και της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη χρηματοοικονομική λογιστική είναι χρήσιμες για την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ διαφόρων οργανισμών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους σε διάφορες παραμέτρους. Επιπλέον, η απόδοση και η κερδοφορία διαφόρων οικονομικών περιόδων μπορούν επίσης να συγκριθούν εύκολα.

Βασικές διαφορές μεταξύ λογιστικής κόστους και χρηματοοικονομικής λογιστικής

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ λογιστικής κόστους και λογιστικής:

  1. Η Λογιστική Κόστους στοχεύει στη διατήρηση των αρχείων κόστους ενός οργανισμού. Η οικονομική λογιστική στοχεύει στη διατήρηση όλων των οικονομικών δεδομένων ενός οργανισμού.
  2. Λογιστική κόστους Καταγράφει τόσο το ιστορικό όσο και το προσδιορισμένο κόστος. Αντιστρόφως, η οικονομική λογιστική καταγράφει μόνο ιστορικά κόστη.
  3. Οι χρήστες της λογιστικής κόστους περιορίζονται στην εσωτερική διαχείριση της οντότητας, ενώ οι χρήστες της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι εσωτερικά και εξωτερικά μέρη.
  4. Στο κόστος, το λογιστικό απόθεμα αποτιμάται στο κόστος ενώ στη λογιστική, το απόθεμα αποτιμάται στο χαμηλότερο από τα δύο, δηλαδή το κόστος ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.
  5. Η Λογιστική Κόστους είναι υποχρεωτική μόνο για τον οργανισμό που ασχολείται με δραστηριότητες παραγωγής και παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, η χρηματοοικονομική λογιστική είναι υποχρεωτική για όλους τους οργανισμούς, καθώς και η συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου περί επιχειρήσεων και του νόμου περί φόρου εισοδήματος είναι επίσης απαραίτητη.
  6. Οι πληροφορίες σχετικά με το λογιστικό κόστος αναφέρονται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά τα στοιχεία χρηματοοικονομικής λογιστικής καταχωρούνται μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους, δηλαδή γενικά ένα έτος.
  7. Οι πληροφορίες Λογιστικής Κόστους προσδιορίζουν το κέρδος που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, εργασία ή διαδικασία. Σε αντίθεση με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική, η οποία καθορίζει το κέρδος για ολόκληρο τον οργανισμό που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
  8. Ο σκοπός της Λογιστικής Κόστους είναι ο έλεγχος του κόστους, αλλά ο σκοπός της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι να τηρεί πλήρη στοιχεία των οικονομικών πληροφοριών βάσει των οποίων μπορεί να γίνει αναφορά στο τέλος της λογιστικής περιόδου.

συμπέρασμα

Επομένως, πιο πάνω είναι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ της Λογιστικής Κόστους και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Λογιστική Κόστους είναι χρήσιμες στη λήψη αποφάσεων των διαχειριστών για τον έλεγχο του κόστους, αλλά δεν επαρκούν για συγκρισιμότητα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη χρηματοοικονομική λογιστική είναι σε θέση να κάνουν συγκρίσεις, αλλά οι μελλοντικές προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν μέσω αυτών των πληροφοριών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δύο πηγαίνουν δίπλα-δίπλα, στην πραγματικότητα, τα δεδομένα λογιστικής κόστους είναι χρήσιμα για την οικονομική λογιστική.

Top