Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ του ΑΕΠ και του ΑΕΕ

Το ΑΕΠ, δηλαδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αναφέρεται στη συνολική αγοραία αξία όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από μια χώρα. Από την άλλη πλευρά, το ΑΕΕ αντιπροσωπεύει το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας και το καθαρό εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό.

Το εθνικό εισόδημα αναφέρεται στην τελική έκβαση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους, η οποία μετράται μονίμως. Είναι μια επιτακτική μακροοικονομική έννοια, που προσδιορίζει το επιχειρηματικό επίπεδο και την οικονομική κατάσταση του έθνους. Υπάρχουν ορισμένα μέτρα εθνικού εισοδήματος της χώρας, τα οποία περιλαμβάνουν το ΑΕΠ, το ΑΕΠ, το ΑΕΕ, το ΝΔΠ και το ΕΣΑ. Από αυτά τα μέτρα, το ΑΕΠ και το ΑΕΕ είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο μέτρο.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα δύο αυτά μέτρα είναι ίδια, αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του ΑΕγχΠ και του ΑΕΕ.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΑΕΠΑΕΕ
ΕννοιαΤο ΑΕΠ αναφέρεται στο επίσημο νομισματικό μέτρο της συνολικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που παράγεται από τη χώρα κατά τη διάρκεια ενός έτους.Το ΑΕΕ συνεπάγεται την άθροιση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας και του καθαρού εισοδήματος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης λογιστικής χρήσης.
ΜέτραΣυνολική παραγωγή που παράγεταιΣυνολικό εισόδημα
ΒάσηΤοποθεσίαΙδιοκτησία
ΑντιπροσωπεύειΑντοχή της οικονομίας της χώρας.Οικονομική δύναμη των υπηκόων της χώρας.
ΕστιάζειΕγχώρια παραγωγήΈσοδα που παράγονται από τους πολίτες

Ορισμός του ΑΕΠ

Ο όρος «ΑΕΠ» είναι μια συντομογραφία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, που συνεπάγεται τις τιμές αγοράς όλων των έτοιμων προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται εντός της εγχώριας επικράτειας του έθνους, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους. Εγχώριο έδαφος, αναφέρεται σε διαφορετική έννοια, στην εθνική λογιστική εισοδήματος που περιλαμβάνει:

  • Το έδαφος που βρίσκεται στα πολιτικά όρια του έθνους, το οποίο περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα της χώρας.
  • Πλοία και αεροσκάφη, τα οποία διαχειρίζονται υπήκοοι της χώρας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών.
  • Πλωτές πλατφόρμες, αλιευτικά σκάφη και εξέδρες πετρελαίου και φυσικού αερίου, που λειτουργούν στα εσωτερικά ύδατα από υπηκόους της χώρας ή που εμπλέκονται στην εξόρυξη στις περιοχές στις οποίες η χώρα διαθέτει επίσημα δικαιώματα εκμετάλλευσης.
  • Προξενεία, Πρεσβείες και στρατιωτικά ιδρύματα της χώρας, που βρίσκονται σε άλλη χώρα.

Επιπλέον, τα έσοδα που αποκτώνται από εγχώριους αλλοδαπούς προστίθενται σε αυτό ενώ αφαιρούνται τα εισοδήματα που αποκτώνται από υπηκόους της χώρας στο εξωτερικό. Λαμβάνει υπόψη τις καταναλωτικές δαπάνες, τις κρατικές δαπάνες, τις επενδύσεις και τις καθαρές εξαγωγές (δηλαδή τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές).

Ορισμός του ΑΕΕ

Το ΑΕΕ είναι ένα ακρωνύμιο για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα που αναφέρεται στο συνολικό εγχώριο, καθώς και στο ξένο προϊόν, που κατέχουν οι υπήκοοι της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρήσης. Περιλαμβάνει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συν εισοδήματα συντελεστή που αποκτώνται στο εξωτερικό από τους κατοίκους της χώρας μείον το εισόδημα που προέρχεται από αλλοδαπούς κατοίκους στο εσωτερικό της χώρας Το εισόδημα του παράγοντα αναφέρεται στο εισόδημα που λαμβάνεται από την πώληση των μέσων παραγωγής, δηλαδή της γης, της εργασίας, του κεφαλαίου και του επιχειρηματία.

Το ΑΕΕ αντιπαραβάλλεται συχνά με το ΑΕΠ, αλλά υπάρχει μια λεπτή διαφορά μεταξύ των δύο, δεδομένου ότι η εκτίμηση του πρώτου βασίζεται στις εισοδηματικές ροές, ενώ η τελευταία υπολογίζεται με βάση τις ροές προϊόντων.

Βασικές διαφορές μεταξύ του ΑΕΠ και του ΑΕΕ

Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ του ΑΕΠ και του ΑΕΕ δίδονται κατωτέρω:

  1. Το επίσημο ποσοτικό μέτρο της συνολικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, που παράγεται από τη χώρα κατά τη διάρκεια ενός έτους, ονομάζεται Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ. Η άθροιση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας και το καθαρό εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης λογιστικής χρήσης, ονομάζεται ΑΕΕ
  2. Ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν βασίζεται στην τοποθεσία, δηλαδή τα προϊόντα που παράγονται εντός των γεωγραφικών ορίων της χώρας, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα δηλώνει τη συνολική αξία που παράγουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον υπήκοο της χώρας, ανεξαρτήτως της θέσης τους.
  3. Το ΑΕΠ δεν είναι παρά η συνολική παραγωγή που παράγεται από τη χώρα κατά τη διάρκεια ενός λογιστικού έτους. Το ΑΕΕ είναι το συνολικό εισόδημα που εισπράττει η χώρα κατά τη διάρκεια ενός λογιστικού έτους.
  4. Το ΑΕγχΠ χρησιμοποιείται ως δείκτης της οικονομικής ισχύος της χώρας. Αντίθετα, το ΑΕΕ χρησιμοποιείται για να δείξει την οικονομική ισχύ των κατοίκων της χώρας.
  5. Το ΑΕγχΠ τονίζει την εγχώρια παραγωγή, ενώ το ΑΕΕ δίνει έμφαση στο εισόδημα των πολιτών της χώρας.

συμπέρασμα

Καθώς και οι δύο αυτές σκέψεις αντανακλούν, πόσο αποτελεσματικά η χώρα λειτουργεί οικονομικά, χρόνο με το χρόνο. Ή αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για τη σύγκριση της οικονομίας της χώρας με την οικονομία της άλλης χώρας. Το ΑΕΠ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του βιοτικού επιπέδου της χώρας, δηλαδή εάν το ΑΕΠ είναι υψηλό, το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της χώρας και αντίστροφα. Αντίθετα, το ΑΕΕ υπολογίζει το συνολικό εισόδημα που παράγεται από τους κατοίκους της χώρας.

Top